Truyện Kiều

- Nguyễn Du -

Đôi lời về Nguyễn Du
1-244 Kiều thăm mộ Đạm Tiên
245-572 Kiều gặp Kim Trọng
573-804 Kiều bán mình chuộc cha
805-1056 Kiều rơi vào tay Tú bà & Mã Giám Sinh
1057-1274 Kiều mắc lừa Sở Khanh
1275-1472 Kiều gặp Thúc Sinh
1473-1704 Kiều và Hoạn Thư
1705-2028 Kiều và Hoạn Thư (tiếp)
2029-2288 Kiều gặp Từ Hải
2289-2418 Kiều báo thù
2419-2738 Từ Hải mắc lừa Hồ Tôn Hiến, Kiều tự vẫn
2739-2972 Kim Trọng đi tìm Kiều
2973-3254 Kiều - Kim Trọng đoàn tụ
(Câu số...)